แผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจ

หน่วยเศรษฐกิจต่างๆจะมีความสัมพันธ์กันเรียกว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ

จากแผนผังแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยเศรษฐกิจและธนาคารดังกล่าวสามารถอธิบายตามลำดับหมายเลข ได้ดังนี้

หมายเลข 1 หน่วยครัวเรือนให้ปัจจัยการผลิต ได้แก่ ที่ดิน ทุน แรงงานและผู้ประกอบการแก่หน่วยธุรกิจ เพื่อนำาไปผลิตสินค้าและบริการ

หมายเลข 2 หน่วยครัวเรือนจะได้รับค่าตอบแทนปัจจัยการผลิต ซึ่งได้แก่ค่าเช่า ดอกเบี้ย ค่าจ้าง และกำาไร จากหน่วยธุรกิจ

หมายเลข 3 หน่วยธุรกิจจะผลิตสินค้าและบริการจำาหน่ายให้กับหน่วยครัวเรือน

หมายเลข 4 หน่วยครัวเรือนจะนำาเงินที่ได้จากการขายปัจจัยการผลิตไปซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจ

หมายเลข 5 เงินออมของหน่วยครัวเรือนจะนำาไปฝากไว้ที่ธนาคาร

หมายเลข 6 ธนาคารจะนำาเงินไปปล่อยกู้ให้หน่วยธุรกิจได้นำาเงินไปลงทุน

หมายเลข 7 และ 8 หน่วยธุรกิจและหน่วยครัวเรือนจะต้องเสียภาษีให้แก่รัฐบาล

หมายเลข 9 และ 10 รัฐบาลจะนำาเงินที่ได้จากการเก็บภาษีไปใช้จ่ายเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและส่วนรวม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email