การหารายได้ รายจ่าย การออม

หน่วยครัวเรือน หน่วยธุรกิจ และหน่วยรัฐบาล ต่างมีความสัมพันธ์กันโดยหน่วยครัวเรือนจะเป็นผู้หารายได้ จากการนำปัจจัยการผลิตไปขายให้กับหน่วยธุรกิจหรือผู้ผลิต จากนั้นหน่วยครัวเรือนจะนำรายได้ไปใช้จ่าย เพื่อซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยธุรกิจมาบริโภค เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายหน่วยครัวเรือนจะเก็บออมไว้กับธนาคาร หน่วยธุรกิจต้องมีการลงทุน เพื่อซื้อปัจจัยการผลิตมาเป็นทุนในการผลิตสินค้าและบริการ โดยหน่วยธุรกิจจะกู้ยืมเงินจากธนาคารมาลงทุน การลงทุน คือ การนำเงินออมที่มีอยู่ไปใช้เพื่อให้เกิดผลตอบแทนเป็นกำไร

หน่วยรัฐบาลทำหน้าที่เป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ผลิตสินค้า ทั้งนี้เพราะหน่วยรัฐบาลทำหน้าที่ผลิตสินค้าและบริการที่หน่วยธุรกิจไม่สามารถผลิตเองได้ เช่น การผลิตไฟฟ้า น้ำประปา โดยรัฐบาลมีรายได้มาจากการจัดเก็บภาษีจากหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email