สิทธิของผู้บริโภค และสิทธิของผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย

สิทธิ หมายถึง อำานาจอันชอบธรรมที่บุคคลพึงมีพึงได้ โดยไม่เบียดเบียนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น ผู้บริโภคและผู้ใช้แรงงานในประเทศไทย จะได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

1. สิทธิของผู้บริโภค

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติสิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 5 ประการ ดังนี้

1.1 สิทธิที่จะได้รับข่าวสาร รวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าและบริการ ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับทราบการโฆษณา หรือการแสดงฉลาก ตามความเป็นจริง และปราศจากพิษภัยแก่ผู้บริโภค รวมถึงสิทธิที่จะได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการอย่างถูกต้อง และเพียงพอที่จะไม่ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ผิด เช่น ฉลากของยาชนิดหนึ่งระบุว่า “สามารถใช้รักษาโรคได้ทุกชนิด” ซึ่งเป็นการโฆษณาที่เกินจริง การระบุข้อความที่เกินจริงดังกล่าว อาจทำให้ผู้บริโภคบางรายเข้าใจผิด ซื้อยาไปรับประทานแต่ไม่สามารถรักษาโรคได้หรืออาจทำให้เกิดอันตรายได้

1.2 สิทธิที่จะมีอิสระในการเลือกหาสินค้าและบริการ ด้วยความสมัครใจ และปราศจากการชักจูงอันไม่เป็นธรรม เช่น นักเรียนต้องการจะซื้อน้ำส้ม 1 ขวด แต่ผู้ขายต้องการให้นักเรียนซื้อขนมขบเคี้ยวชนิดหนึ่งคู่กับน้ำส้มด้วย กรณีเช่นนี้ แสดงว่านักเรียนไม่มีอิสระในการเลือกซื้อสินค้า

1.3 สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการได้แก่สิทธิที่จะได้รับสินค้าและบริการที่ปลอดภัย มีสภาพและคุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับการใช้งาน ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน ในกรณีใช้ตามคำแนะนำหรือระมัดระวังตามสภาพของสินค้าและบริการนั้น ๆ แล้ว เช่น ผู้ผลิตสินค้าประเภทอาหาร ต้องรักษาความสะอาดด้วยการสวมหมวกคลุมผม เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นผมหลุดร่วงไปในอาหาร รักษาความสะอาดของร่างกายอุปกรณ์เครื่องใช้ จาน ชาม ที่ใช้บริการต้องล้างให้สะอาด ควรปกปิดอาหารให้พ้นจากฝุ่นละอองและแมลง เนื่องจากผู้บริโภคมีโอกาสที่จะเจ็บป่วยจากการรับประทานอาหารที่ไม่สะอาด

1.4 สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา ได้แก่ สิทธิที่จะได้รับข้อสัญญาโดยไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ผู้ผลิตถังแก๊สหุงต้มที่ไม่ได้มาตรฐาน เมื่อนำไปบรรจุแก๊สแล้ว ถังจะระเบิดได้ แต่ผู้ขายหรือผู้ผลิตทำสัญญาเอาเปรียบผู้บริโภค โดยระบุในสัญญาว่า “ผู้บริโภคจะไม่เรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้ผลิต
” กรณีเช่นนี้เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ผู้บริโภคย่อมได้สิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย
1.5 สิทธิที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย เมื่อมีการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคดังกล่าวมาแล้วข้างต้น

หน่วยงานที่ทำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ.เป็นหน่วยงานที่ดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยและเป็นธรรม ตลอดจนเผยแพร่ความรู้แก่ผู้บริโภคเพื่อให้ผู้บริโภคมีความระมัดระวัง และใช้ความละเอียดถี่ถ้วนในการเลือกซื้อสินค้าและบริการ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email