ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค ธนาคาร และรัฐบาล

ระบบเศรษฐกิจ หมายถึง การรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เช่น การผลิต การบริโภค และการแลกเปลี่ยน ผู้ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เรียกว่า หน่วยเศรษฐกิจ โดยหน่วยเศรษฐกิจแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ครอบคุลม (1) หน่วยครัวเรือน (2) หน่วยธุรกิจ และ (3) หน่วยรัฐบาล

1. หน่วยครัวเรือน หมายถึง บุคคลคนเดียวหรือกลุ่มของบุคคลที่อาศัยอยู่ในครอบครัวเดียวกัน หน่วยครัวเรือนจะมีรายได้จากการทำงาน หรือเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิต ดังนั้น หน่วยครัวเรือนจึงทำหน้าที่เป็นทั้งเจ้าของปัจจัยการผลิตและผู้บริโภค

2. หน่วยธุรกิจ หมายถึง บริษัท ห้างร้านที่เกี่ยวกับการค้าขายหรือประกอบกิจการ ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นผู้ขายสินค้าและบริการด้วย หน่วยธุรกิจอาจมีขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ เช่น ชาวนา ร้านขายของชำา ผู้ผลิตรถยนต์ สถาบันการเงิน ธนาคาร เป้าหมายที่สำคัญของหน่วยธุรกิจ คือ การแสวงหากำไรสูงสุดจากการดำเนินงาน

3. หน่วยรัฐบาล หมายถึง องค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่ในการจัดหาสินค้าและบริการให้กับหน่วยครัวเรือนและหน่วยธุรกิจ เช่น จัดการศึกษา การรักษาพยาบาล การสร้างถนน ระบบขนส่ง จัดหาไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนี้หน่วยรัฐบาลยังทำาหน้าที่บริหารเศรษฐกิจของประเทศ จัดหารายได้โดยการเก็บภาษี เพื่อนำไปใช้จ่ายในการบริหารและพัฒนาประเทศ

บทบาทของหน่วยรัฐบาลกับหน่วยเศรษฐกิจอื่น ๆ จะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระบบเศรษฐกิจว่าเป็นแบบใด ถ้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมหรือเสรีนิยม หน่วยรัฐบาลจะมีบทบาทในการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพียงบางส่วน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email