วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 2.1 ป.5/3

ตอนที่ 11.1 คุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

ส 2.1 ป.5/4

ตอนที่ 11.2 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ป.5/3 เห็นคุณค่าวัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตในสังคมไทย
ส 2.1 ป.5/4 มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

Print Friendly, PDF & Email