การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นสิ่งที่ทุกคนควรภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป บุคคลและองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ร่วมกันสร้างเครือข่ายท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จัดให้มีกิจกรรมที่ส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่เยาวชน
3. นำนักเรียนหรือบุคคลในชุมชนไปศึกษาภูมิปัญญาประเภทต่าง ๆ ในชุมชน หรือครูนำภูมิปัญญาไทยมาถ่ายทอดให้แก่นักเรียนในโรงเรียนหรือแก่บุคคลในชุมชนที่สนใจ
4. จัดโครงการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป
5. เผยแพร่หรือแลกเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นไปสู่ท้องถิ่นอื่น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email