วัฒนธรรมไทย ที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย

วัฒนธรรม หมายถึง สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงามของมนุษย์ เป็นแบบแผนในการดำเนินชีวิตของคนในสังคมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา

วัฒนธรรมไทยที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทย แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ครอบคลุม (1) คติธรรม (2) วัตถุธรรม (3) เนติธรรม และ (4) สหธรรม
1. คติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวกับหลักการดำเนินชีวิตซึ่งได้มาจากหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น ความมีเมตตากรุณา ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร เป็นต้น
วัฒนธรรมด้านคติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม คือ ช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในจิตใจ นำไปสู่การปฏิบัติตนที่ถูกต้องดีงาม

2. วัตถุธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่สามารถมองเห็นและสัมผัสได้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ เช่น บ้านเรือน ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องแต่งกาย
วัฒนธรรมด้านวัตถุธรรม เป็นสิ่งที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและสืบทอดต่อกันมา เช่น การสร้างบ้านทรงไทย เครื่องจักสานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อให้เกิดความ สวยงามและเพื่อสร้างความบันเทิง

3. เนติธรรม หมายถึง วัฒนธรรมทางกฎหมายเพื่อบังคับและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคมให้อยู่ในระเบียบแบบแผน ไม่ทำผิดกฎหมายผู้ที่ฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าสมาชิกทุกคนในสังคมปฏิบัติตนตามกฎหมาย สังคมก็จะสงบสุข ไม่เกิดความวุ่นวาย วัฒนธรรมด้านเนติธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ดังนี้

• ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลให้อยู่ในระเบียบแบบแผนที่ดีงามและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
• คุ้มครองและรักษาชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งถ้าไม่มีกฎหมายมาควบคุม จะทำาให้ขาดความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต
• สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม

4. สหธรรม หมายถึง วัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อกันและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม เช่น มารยาทไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
วัฒนธรรมด้านสหธรรมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม คือ หล่อหลอมบุคลิกภาพที่ดีให้แก่สมาชิกของสังคม สร้างความสามัคคี ก่อให้เกิดความผูกพัน สร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่สังคม ทำให้เกิดความสัมพันธ์และการพึ่งพาอาศัยกัน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email