คุณค่าของวัฒนธรรมกับการดำเนินชีวิต

วัฒนธรรมมีผลต่อการดำเนินชีวิตของคนในสังคม และเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติ วัฒนธรรมไทยให้คุณค่าในการดำเนินชีวิตที่สำคัญมีด้วยกัน 3 ประการ ครอบคลุม (1) ปัญญาธรรม (2) สามัคคีธรรม และ (3) คารวธรรม

1. ปัญญาธรรม ให้คุณค่าเกี่ยวกับการใช้เหตุและผล รู้ว่าสิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี รู้จักเลือกกระทำสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ
2. สามัคคีธรรม ให้คุณค่าเกี่ยวกับความร่วมมือกันระหว่างบุคคลทั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อทำงานให้สำาเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ร่วมกันกำหนดขึ้นสามัคคีธรรมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยสามารถคงความเป็นเอกราชอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้
3. คารวธรรม ให้คุณค่าเกี่ยวกับการเคารพยกย่อง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน ความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ

ปัญญาธรรม สามัคคีธรรม และคารวธรรม ส่งผลให้สังคมไทยมีแต่ความสงบสุขร่มเย็น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email