ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมายถึง ความรู้อันเกิดจากความสามารถ ประสบการณ์และความเฉลียวฉลาดในการประดิษฐ์คิดค้นของคนในท้องถิ่น เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต โดยเป็นผลมาจากการสั่งสมประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรร พัฒนาและถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษจนถึงคนรุ่นปัจจุบัน

ความสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีมาก่อนมนุษย์ เมื่อมนุษย์ต้องมาอาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิต การปรับตัวของมนุษย์เพื่อให้เข้ากับสภาพแวดล้อมธรรมชาติ จึงก่อให้เกิดภูมิปัญญาต่าง ๆ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงสร้างนวัตกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นและประเทศ เช่น ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรที่นำมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรค การสร้างที่อยู่อาศัย การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน เช่น การทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยน้ำชีวภาพเพื่อใช้ทำการเกษตรปลอดสารพิษ การเลี้ยงตัวไหมเพื่อนำมาทอผ้า ภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงช่วยให้คนในท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและไม่ส่งผลกระทบต่อมนุษย์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email