การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส2.2 ป5/1

ตอนที่ 10.1 โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น

ส2.2 ป5/2

ตอนที่ 10.2 บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น

ส2.2 ป5/3

ตอนที่ 10.3 ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้

ส 2.2 ป.5/1            อธิบายโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น
ส 2.2 ป.5/2            ระบุบทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น
ส 2.2 ป.5/3            วิเคราะห์ประโยชน์ที่ชุมชนจะได้รับจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Print Friendly, PDF & Email