อำนาจหน้าที่และความสำคัญของ การปกครองส่วนท้องถิ่น

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  1. บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
  2. จัดการศึกษาอบรมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
  3. จัดการฝึกอาชีพให้แก่ประชาชนตามความเหมาะสมและตามความต้องการของท้องถิ่น
  4. รักษาความสะอาดเรียบร้อยในท้องถิ่น
  5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
  6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อในท้องถิ่น
  7. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยวิธี

จัดการบำารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในเขตพื้นที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ เฉพาะในกรณีที่อาจมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการพิจารณาเพื่อริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมที่อยู่นอกเขตพื้นที่ ซึ่งโครงการหรือกิจกรรมนั้นอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่

ความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพื้นฐานสำคัญของการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย เนื่องจากเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสามารถสรุปได้ ดังนี้
1. แบ่งเบาภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของรัฐบาล
2. ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้มากกว่ารัฐบาล เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่ารัฐบาล จึงย่อมสามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นได้ทันต่อเหตุการณ์และตรงกับความเป็นจริง
3. ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลและเสียค่าใช้จ่ายที่มากขึ้น
4. เป็นแหล่งฝึกฝนการเรียนรู้ด้านประชาธิปไตยให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น
5. ประชาชนสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้ท้องถิ่นเจริญเติบโตและมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
6. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email