องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบริการสาธารณประโยชน์ในชุมชน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากจะดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นแล้ว ยังจัดบริการสาธารณประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในชุมชนด้วย อาทิเช่น

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการอบรมเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการตลอดจนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพราะเด็กเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีหน้าที่ที่ต้องดูแล และพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง โดยแต่ละศูนย์มีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของเด็กหลายประการ ดังนี้

1. ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากการทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมศิลปะ การวาดภาพ การประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้
2. ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ การเคารพผู้อาวุโส ความกตัญญูกตเวที ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
3. สืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาไทย เช่น การเล่นขี่ม้าก้านกล้วย การทำาเครื่องจักสาน
4. ส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
5. ส่งเสริมสุขภาพ เช่น กิจกรรมกายบริหาร กิจกรรมเข้าจังหวะ การเล่นตามอัธยาศัยในสนามเด็กเล่น

เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมให้ได้ผลดี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการหลายประการ เช่น จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ชีวิตของผู้เรียนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน มีการให้บริการที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน

2. ศูนย์ฝึกอาชีพ

เป็นหน่วยงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพ การสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชนการสร้างงานให้แก่ประชาชน การฝึกทักษะเกี่ยวกับอาชีพ
เป้าหมายสำคัญของศูนย์ฝึกอาชีพคือเพื่อให้ประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมจากศูนย์ มีอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม มีรายได้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ และเป็นพลเมืองดีของสังคม

3 บริการสาธารณะต่างๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบริการต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น เช่น การกำาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสร้างห้องสมุดชุมชนเพื่อให้คนในท้องถิ่นเข้ามาใช้บริการการสร้างสวนสาธารณะและสนามกีฬาในชุมชน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email