บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น

บทบาท หน้าที่ และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น แบ่งตามโครงสร้างการบริหารการปกครองท้องถิ่น มีอยู่ 4 หน่วยงาน ได้แก่ (1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (2) องค์การบริหารส่วนตำบล (3) เทศบาล และ (4) การปกครองพิเศษ

1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ฝ่ายบริหาร เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล
บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารในท้องที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนการจัดทำบริการสาธารณะที่ครอบคลุมหลายพื้นที่และหลายหน่วยงาน จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดการประสานการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่
ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ

2) เทศบาล เทศบาลมี 3 ประเภท ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล เทศบาลทั้ง 3 ประเภท ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า สภาเทศบาล และฝ่ายบริหาร เรียกว่า นายกเทศมนตรี มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับดูแล
บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง สภาเทศบาล ทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติ ประกอบด้วยสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดำารงตำาแหน่งคราวละ 4 ปี จำานวนสมาชิกแตกต่างกันในแต่ละประเภทของเทศบาลตามที่กฎหมายกำหนด
นายกเทศมนตรี ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องถิ่นเทศบาลนั้นทั้งหมดมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนมีวาระการดำารงตำาแหน่ง คราวละ 4 ปี
เทศบาลมีหน้าที่ในเขตเทศบาล เช่น รักษาความสงบเรียบร้อย ทำนุบำรุงและดูแลรักษาความสะอาดทั้งทางบกและทางน้ำ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การจัดให้มีน้ำสะอาดและการประปา การส่งเสริมด้านอาชีพและสุขภาพอนามัยของประชาชนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นการจัดการ
การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลและฝ่ายบริหาร เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีนายอำเภอเป็นผู้กำกับดูแล
บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง สภาองค์การบริหารส่วนตำบลทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในแต่ละหมู่บ้านมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงาน ในท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบล มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จัดให้มีการบำรุงทางน้ำและทางบก การรักษาความสะอาดถนนทางน้ำทางเดินและที่สาธารณะป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

4) การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
4.1 กรุงเทพมหานคร การบริหารกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยฝ่าย นิติบัญญัติ เรียกว่า สภากรุงเทพมหานคร และฝ่ายบริหาร เรียกว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่ดูแลการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครโดยตรง
บทบาท หน้าที่และวิธีการเข้าดำรงตำแหน่ง สภากรุงเทพมหานครปร ะกอบด้วย สมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานครมีประธานสภากรุงเทพมหานคร 1 คน และรองประธานสภากรุงเทพมหานครไม่เกิน 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงาน ในท้องที่ของกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
สำหรับการบริหารในกรุงเทพมหานคร จะแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตในแต่ละเขตจะมีสำนักงานเขตให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ของเขต โดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในเขตนั้น นอกจากนี้ ในเขตแต่ละเขตจะมีสภาเขต ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนมาช่วยดูแลปัญหาของประชาชนสมาชิกสภาเขต มีจำนวนอย่างน้อยเขตละ 7 คนมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี นับจากวันเลือกตั้งแต่ละสภาเขตมีประธานสภาเขต 1 คน และรองประธานสภาเขต 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกของสมาชิกสภาเขต
อำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ในการกำาหนดนโยบายและบริหารงานให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เช่น
• ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
• ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
• ควบคุมอาคารและผังเมือง
• รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• ปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
• จัดให้มีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล และสาธารณูปโภคต่าง ๆ
• พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
• ส่งเสริมการประกอบอาชีพและการพาณิชย์
• บำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่น

4.2 เมืองพัทยา เป็นเขตการปกครองพิเศษในจังหวัดชลบุรี การบริหารเมืองพัทยา ประกอบด้วย ฝ่ายนิติบัญญัติ เรียกว่า สภาเมืองพัทยา และฝ่ายบริหาร เรียกว่า นายกเมืองพัทยา มีผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นผู้กำกับดูแล
บทบาท หน้าที่และการเข้าดำรงตำแหน่ง สภาเมืองพัทยา ประกอบด้วย สมาชิกจำานวน 24 คน มาจากการเลือกตั้งของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา สภาเมืองพัทยามีประธานสภาเมืองพัทยา 1 คน และรองประธานสภาเมืองพัทยา 2 คน ซึ่งมาจากการคัดเลือกกันเองของสมาชิกสภาเมืองพัทยา
นายกเมืองพัทยา ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารงานในท้องที่เมืองพัทยา ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนในเขตเมืองพัทยา มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี
อำนาจหน้าที่ของเมืองพัทยา ทำหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบ การบริหารจัดการเมืองพัทยา เช่น
• รักษาความสงบเรียบร้อย
• ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
• วางผังเมืองและการควบคุมการก่อสร้าง
• จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
• ควบคุมและส่งเสริมกิจการท่องเที่ยว
• รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
• กำาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการบำาบัดนำ้าเสีย
• การจัดให้มีนำ้าสะอาดหรือการประปา
• การจัดให้มีการควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และที่จอดรถ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email