โครงสร้างการปกครองในท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่น หมายถึง รูปแบบการปกครองที่เกิดจากการกระจายอำนาจของรัฐบาลให้กับท้องถิ่น เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของท้องถิ่นภายใต้องค์กร ภารกิจ และการตัดสินใจของประชาชนเองโดยมีกฎหมายให้อำนาจในการดำาเนินกิจกรรมและบริการสาธารณะที่จำเป็นบางอย่าง

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น

การปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยแบ่งออกได้ ดังนี้

โครงสร้างการปกครองส่วนท้องถิ่น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email