การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

แบบทดสอบก่อนเรียน
  • ความหมาย และความจำเป็นของทรัพยากร
  • หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด (ลดการสูญเสียทุกประเภท)
  • วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด
  • วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
    ส 3.1 ป.6/3       บอกวิธีและประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

Print Friendly, PDF & Email