วางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และทันกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  

การวางแผนการใช้ทรัพยากร โดยประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ จะช่วยลดการใช้ทรัพยากร ลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันได้มีการคิดค้นพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์แทนทรัพยากรที่กำลังจะหมดไป เช่น การนำพืชผลทางการเกษตรมาผลิตเป็นน้ำมัน ซึ่งมีคุณภาพสูง สะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถย่อยสลายได้โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่างการวางแผนการใช้ทรัพยากร โดยการประยุกต์เทคนิคและวิธีการใหม่ ๆ เช่น

  • การประดิษฐ์ของเทียม เพื่อหลีกเลี่ยงหรือลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางเทียม ไม้เทียม
  • การใช้วัตถุดิบอื่น ๆ มาทดแทนวัตถุดิบที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่หายากหรือมีปริมาณน้อยเช่นใช้พลาสติกแข็งแทนเหล็กการพัฒนาพลังงานชีวมวลจากชานอ้อยแทนการใช้พลังงานจากฟอสซิล หรือพลังงานนำ้าที่ขาดแคลน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email