วิธีการสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด

การนำทรัพยากรมาใช้เพิ่มมากขึ้น ทำให้ทรัพยากรลดน้อยลง ดังนั้น จึงควรสร้างจิตสำนึกให้คนในชาติรู้คุณค่าของทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ดังนี้

1. สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำคัญของทรัพยากรและผลของการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาจิตใจของบุคคลให้มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตได้เหมาะสม สอดคล้องกับธรรมชาติ
2. การจัดโครงการอนุรักษ์ทรัพยากร เช่น โครงการต้นกล้าเพื่อโลกโครงการพลังงานหาร 2 โครงการต่าง ๆ เหล่านี้จัดขึ้นเพื่อดูแลรักษาทรัพยากรส่งผลให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพดี

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email