หลักการและวิธีใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เป็นปัญหาสำคัญที่ต้องปรับปรุงแก้ไขโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่มีการนำทรัพยากรมาใช้เป็นวัตถุดิบและมีการใช้พลังงานเป็นจำนวนมากเกินขีดจำากัดของธรรมชาติ จนก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมต่อสภาพแวดล้อมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการใช้ซ้ำ การแปรสภาพ และหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่ รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการลดการใช้ทรัพยากรของภาคอุตสาหกรรมซึ่งนอกจากจะสามารถตอบสนองและแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วยังแสดงถึงความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน

การบำบัดน้ำเสีย

ประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้

1. ในระดับบุคคล ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ต้องซื้อของใหม่มาใช้และสิ่งของที่ผลิตจากวัตถุดิบที่นำมารีไซเคิลได้ จะมีราคาถูก เช่น ขวดน้ำที่ผลิตจากพลาสติกที่นำกลับมาใช้ใหม่ จะมีราคาถูกกว่าขวดน้ำที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกใหม่ และเป็นการปลูกฝังนิสัย ให้มีการใช้จ่ายอย่างประหยัด

2. ในระดับชุมชนและสังคมโดยรวม การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ดังนี้

2.1 หากในชุมชนมีทรัพยากรเพียงพอต่อการผลิตสินค้าและบริการจะช่วยให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดปัญหาการว่างงาน การย้ายถิ่นไปหางานทำาลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นมาผลิตสินค้า

2.2 การมีทรัพยากรเพื่อผลิตสินค้าและบริการ นอกจากจะมีสินค้าใช้ภายในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกทำาให้มีรายได้เข้าประเทศ การประกอบอุตสาหกรรมการผลิตมีความมั่นคง และลดต้นทุนการผลิต เพราะไม่ต้องพึ่งพิงวัตถุดิบจากต่างประเทศ ประชาชนมีงานทำ ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศมีความมั่นคง นอกจากนี้ยังเป็นการประหยัดงบประมาณในการฟื้นฟูทรัพยากรให้มีความอุดมสมบูรณ์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email