ความหมาย และความจำเป็นของทรัพยากร

ทรัพยากร หมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อก่อให้เกิดเป็นผลผลิตในรูปของสินค้าและบริการ ปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ครอบคลุม (1) ที่ดิน (2) แรงงาน (3) ทุน และ (4) ผู้ประกอบการ

1. ที่ดิน หมายถึง พื้นที่ที่ใช้ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงทรัพยากรในดิน ในน้ำ และในอากาศเช่น ดิน หิน แร่ แหล่งน้ำ

2. แรงงาน หมายถึง กำลังแรงงานและสติปัญญาของมนุษย์ที่ใช้ผลิตสินค้าและบริการ

3. ผู้ประกอบการ หมายถึง บุคคลที่นำปัจจัยการผลิตทั้งหมดมาทำให้เกิดสินค้าและบริการ

4. ทุน หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่นำไปใช้ผลิตสินค้าและบริการ เช่น เครื่องมือ เครื่องจักร โรงงาน


กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email