สหกรณ์

แบบทดสอบก่อนเรียน
  • หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์
  • ประเภทของสหกรณ์โดยสังเขป
  • สหกรณ์ในโรงเรียน (เน้นฝึกปฏิบัติจริง)
  • การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 3.1 ป.5/3                 อธิบายหลักการสำคัญและประโยชน์ของสหกรณ์

Print Friendly, PDF & Email