สหกรณ์ในโรงเรียน

สหกรณ์ที่นิยมจัดตั้งในโรงเรียน ได้แก่ สหกรณ์ร้านค้า เนื่องจากครู และนักเรียนในโรงเรียนมีความต้องการใช้สอยสินค้าประเภทอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียน ชุดนักเรียน อาหารและเครื่องดื่ม สหกรณ์จะจัดหาสินค้ามา จำหน่ายให้แก่สมาชิกในราคายุติธรรม เนื่องจากการซื้อสินค้าในปริมาณมากจะทำให้สินค้ามีราคาถูกลง การดำเนินงานของสหกรณ์จะคำนึงถึงผลประโยชน์ของสมาชิกมากกว่าการดำเนินงานเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด การจัดตั้งสหกรณ์ในโรงเรียนมีขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้

  1. จัดประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ระหว่างครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน
  2. ศึกษารูปแบบของสหกรณ์ที่จะดำเนินการจัดตั้งให้ชัดเจน โดยอาจศึกษาจากสหกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้น และประสบความสำาเร็จมาแล้ว
  3. แต่งตั้งคณะกรรมการและจัดประชาสัมพันธ์ให้บุคคลในโรงเรียนได้ทราบพร้อมทั้งออกกฎ ระเบียบ และข้อบังคับเพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ปฏิบัติตาม
  4. รวบรวมหุ้นและทุนในการดำเนินการ โดยเปิดรับสมาชิกที่สนใจ
  5. จัดเตรียมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ในการดำเนินงาน
  6. ประชุมสมาชิกเพื่อพิจารณาแก้ไขกฎ ระเบียบ และข้อบังคับพร้อมทั้งร่วมกันคัดเลือกคณะกรรมการ ผู้จัดการสหกรณ์เจ้าหน้าที่ดำเนินการ เพื่อร่วมดำเนินการในสหกรณ์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email