ประเภทของสหกรณ์

สหกรณ์ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 7 ประเภท ครอบคลุม (1) สหกรณ์การเกษตร (2) สหกรณ์ประมง (3) สหกรณ์นิคม (4) สหกรณ์ร้านค้า (5) สหกรณ์ออมทรัพย์ (6) สหกรณ์บริการ และ (7) สหกรณ์เครดิตยูเนียน

1. สหกรณ์การเกษตร คือ สหกรณ์สำาหรับผู้ที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้สมาชิกดำเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของ
สมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของสมาชิกให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์การเกษตร เช่น ให้สินเชื่อเพื่อการเกษตร จำหน่ายวัสดุและเครื่องมือที่จำเป็นทางการเกษตรจัดหาตลาดจำหน่ายผลิตผลของสมาชิก ส่งเสริมความรู้ทางการเกษตร จัดหาเงินทุนกู้ยืมให้แก่สมาชิก

2. สหกรณ์ประมง คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพประมง เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ประมง เช่น ให้ความรู้ทางด้านวิชาการและธุรกิจการประมง จัดหาเครื่องมือการประมง จัดหาตลาดให้แก่สมาชิก จัดหาเงินทุนกู้ยืมให้แก่สมาชิก ให้การสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัวที่ประสบภัย

3. สหกรณ์นิคม คือ สหกรณ์การเกษตรในรูปแบบหนึ่งที่มีการดำเนินการจัดสรรที่ดินทำกินให้ราษฎร การจัดสร้างปัจจัยพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่อยู่อาศัย ควบคู่ไปกับการดำเนินการจัดหาสินเชื่อ การแปรรูปการเกษตร การส่งเสริมอาชีพ รวมทั้งการให้บริการสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์นิคม เช่น หาที่ดินมาจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ตลอดจนจัดบริการด้านสาธารณูปโภคแก่สมาชิก

4. สหกรณ์ร้านค้า คือ สหกรณ์ที่มีผู้บริโภครวมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดหาสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค มาจำหน่ายให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนในการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ร้านค้า เช่น จัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคที่สมาชิกต้องการมาจำหน่ายในราคายุติธรรมส่งเสริมให้รู้จักการประหยัด ช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

5. สหกรณ์ออมทรัพย์ คือ สถาบันการเงินรูปแบบหนึ่ง ที่มีสมาชิกเป็นบุคคลซึ่งประกอบอาชีพเดียวกันหรือที่อาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ เช่น ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมเงิน และให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำเมื่อเกิดความจำเป็น

6. สหกรณ์บริการ คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นโดยมีสมาชิกที่ประกอบอาชีพเดียวกันหรือได้รับความเดือดร้อนในเรื่องเดียวกันรวมตัวกันโดยยึดหลักการประหยัดการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อแก้ปัญหาต่างๆ รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้เกิดความมั่นคง

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์บริการ เช่น ประกอบธุรกิจด้านการบริการตามประเภทที่ได้จัดตั้งขึ้นจัดหาอุปกรณ์และสิ่งต่างๆที่จำาเป็นต่อการให้บริการการให้กู้ยืมเงินแก่สมาชิก ช่วยเหลือสมาชิกด้านกฎหมาย คดีความต่าง ๆ

7. สหกรณ์เครดิตยูเนียน คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในกลุ่มผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกัน หรือประกอบอาชีพเดียวกัน เช่น ชุมชน หมู่บ้าน โรงงาน

วัตถุประสงค์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียน เช่น การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยสมาชิกนำเงินมาสะสมเป็นกองทุนเพื่อให้สมาชิกที่มีความจำเป็นกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ

สหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2548 ของพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยมีสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นศูนย์กลางความร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ มีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานของรัฐ ให้การส่งเสริมและ ดูแลการดำเนินงานของสหกรณ์ มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐ ในการตรวจตรากิจการสหกรณ์ โดยการตรวจบัญชี มีสำนักงานนายทะเบียนสหกรณ์ เป็นหน่วยงานของรัฐในการรับจดทะเบียนสหกรณ์และสั่งยกเลิกสหกรณ์

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email