การประยุกต์หลักการของสหกรณ์มาใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักการของสหกรณ์เป็นหลักการที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนได้ เช่น ความสามัคคีของสมาชิกเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ตนเอง และกลุ่มร่วมกันคิดและวางแผนแก้ไขปัญหาที่คน ๆ เดียวไม่สามารถทำได้ การใช้หลักประชาธิปไตยในการร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในห้องเรียน โรงเรียน ครอบครัว หรือชุมชน การนำหลักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาใช้ ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม จะทำาให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป


Print Friendly, PDF & Email