หลักการและประโยชน์ของสหกรณ์

หลักการของสหกรณ์

การดำเนินงานของสหกรณ์ยึดหลักการทำากิจกรรมร่วมกัน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ หลักการของสหกรณ์ มีดังนี้

1. การรับสมาชิก สหกรณ์เปิดรับบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกตามความสมัครใจ โดยปราศจากการกีดกันทางเพศ ฐานะทางสังคม เชื้อชาติ การเมืองและศาสนา

2. บริหารงานตามหลักประชาธิปไตย สหกรณ์เป็นองค์กรประชาธิปไตยที่มีการควบคุมโดยสมาชิก ร่วมกันกำหนดนโยบายและตัดสินใจ สมาชิกมีสิทธิออกเสียงเท่าเทียมกัน คือ สมาชิกหนึ่งคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียง

3. สมาชิกมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ สมาชิกมีส่วนร่วมในการลงทุนโดยการซื้อหุ้นของสหกรณ์ และได้รับผลตอบแทนอย่างเป็นธรรม ในรูปผลประโยชน์ตามสัดส่วนของเงินลงทุน และผลประโยชน์ตามส่วนของกิจกรรมที่สมาชิกแต่ละคนทำกับสหกรณ์

4. สมาชิกมีการปกครองกันเอง สหกรณ์เป็นองค์กรที่พึ่งพาตนเองและปกครองกันเองอย่างอิสระ

5. การให้การศึกษา ฝึกอบรม และข้อมูลข่าวสาร สหกรณ์พึงให้การศึกษาและฝึกอบรม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกมีส่วนช่วยพัฒนาสหกรณ์ของตน มีทัศนคติที่ดี ซึ่งจะนำประโยชน์มาสู่สมาชิกโดยรวม

ุ6. การร่วมมือกันระหว่างสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกัน เช่น สหกรณ์ท้องถิ่นร่วมมือกับสหกรณ์ระดับจังหวัด

7. การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สหกรณ์พึงดำเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อช่วยพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญอย่างยั่งยืนตามนโยบายที่สมาชิกเห็นชอบ สหกรณ์ที่นิยมจัดตั้งขึ้นในโรงเรียนและตามชุมชนต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์ร้านค้า โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออม และให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกเมื่อมีความจำเป็นต้องใช้เงินส่วนสหกรณ์ร้านค้า มีวัตถุประสงค์ในการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้กับสมาชิกในราคายุติธรรม ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของสมาชิก

ประโยชน์ของสหกรณ์

สหกรณ์ช่วยลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ภายใต้ แนวทางในการร่วมมือกัน และการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ เพื่อประโยชน์ ซึ่งกันและกันอันจะนำไปสู่การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืน เช่น เกษตรกรมักพบปัญหาขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ แต่ต้องซื้อปัจจัยการผลิตจำพวก เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง อุปกรณ์ต่าง ๆ ในราคาแพง สหกรณ์ช่วยแก้ปัญหาการขายผลผลิตได้ในราคาต่ำ โดยรวมกันขายให้กับผู้บริโภคโดยตรง ไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่งผู้ผลิตรายเดียว หรือน้อยรายไม่สามารถทำาได้ เนื่องจากไม่มีผลผลิตมากพอ หรือมีค่าใช้จ่ายมาก สหกรณ์ ช่วยแก้ปัญหาการซื้อของแพง โดยวิธีรวมกันซื้อ เช่น สมาชิก สหกรณ์หลาย ๆ รายรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตที่จำเป็น ซื้อสินค้าที่จำเป็นในการอุปโภคบริโภค ทำาให้สามารถซื้อได้ในราคาต่ำเนื่องจากซื้อในปริมาณมาก

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email