หน่วยที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ป.6

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา” แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น   เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ
 2. การแก้ปัญหาจะต้องพิจารณาปัญหาอย่างละเอียด กระบวนการแก้ปัญหาสามารถใช้ได้หลายกรณีทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบจะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
 3. กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่สามารถใช้ได้ในหลายกรณี  ทั้งในการวางแผนงานในชีวิตประจำวัน หรือการเล่นเกมต่าง ๆ การฝึกคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบพิจารณาวิธีการต่าง ๆ จะเป็นประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้น
 4. การแก้ปัญหาอาจนำเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร์ มาใช้งานได้ เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้ดี และทำงานตามโปรแกรมได้อย่างถูกต้อง โดยอาจเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับงานมาใช้  หรือเขียนโปรแกรมขึ้นมาใช้งานเอง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา” แล้วนักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้

 1. ในชีวิตประจำวันนักเรียนพบปัญหาใดบ่อยที่สุด และมีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไร
 2. การแบ่งครึ่งกระดาษใช้หลักการทางคณิตศาสตร์เรื่องใด
 3. กิจกรรมใดในชีวิตประจำวันมีการทำงานแบบวนซ้ำบ้าง
 4. เกมทายตัวเลขมีประโยชน์อย่างไรบ้างนักเรียนมีวิธีเลือกเส้นทางการเดินทางที่ดีที่สุดได้อย่างไร

โครงสร้างการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา

รายละเอียดวันที่สอน
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   1 เรื่อง วิธีการแก้ปัญหา18 พค. 65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   2 เรื่อง กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ25 พค. 65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   3 เรื่อง แก้ปัญหากับเกมทายตัวเลข1 มิย. 65
แผนการจัดการเรียนรู้ที่   4 เรื่อง การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน8 มิย. 65

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง “การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา”

 1. วิธีการแก้ปัญหา
 2. กระบวนการทำงานแบบวนซ้ำ
 3. แก้ปัญหากับเกมทายตัวเลข
 4. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
ใบงาน กิจกรรม แบบฝึกปฏิบัติ

แนวคำตอบ

การวัดประเมินผล

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
ว4.2ป.6/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการอธิบายและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน73
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.