No Image

ข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การเขียนข้อสอบวัดพฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย        บลูม (Bloom) และคณะ ได้จำแนกจุดประสงค์ทางการศึกษาออกเป็น 3 ด้าน พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย ได้แบ่งย่อยเป็น 6 ด้าน และแต่ละด้านได้แบ่งเป็นพฤติกรรมย่อย ๆ รวมทั้งหมด 21 พฤติกรรม พฤติกรรมทั้ง 6 ด้าน มีดังนี้1. ด้านความรู้ความจำ (Knowledge)           ความรู้ความ [ อ่านต่อ ]

No Image

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.2

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

บ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่ ถ้าสมาชิกทุกคนในบ้าน ทำตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทำให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านมีความสุขการทำงานบ้านช่วยให้บ้านสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกในบ้านมีความรักใคร่สามัคคีกันพื้นบ้านมีหลายประเภทเราต้องกวาดบ้านทุกวัน และเลือกใช้อุปกรณ์ในการทำความสะอาดให้เหมาะสม เพื่อเป็นการประหยัดเวลาและแรงงานการช่วยพ่อแม่ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในการรับประทานอาหาร เป็นการแบ่งเบา ภาระหน้าที่ในการทำงานบ้านและฝึกความรับผิดชอบในหน้าที่

No Image

หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันอย่างปลอดภัย ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง หน่วยที่ 4 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันอย่างปลอดภัย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า ผลกระทบจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศส่วนใหญ่จะมาจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น ได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต ผลกระทบต่าง ๆ จากการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อาจรุนแร [ อ่านต่อ ]

No Image

หน่วยที่ 3 การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูล” แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นเครือข่ายขนาดใหญ่และมีโปรแกรมให้บริการต่าง ๆ จำนวนมาก มีข้อมูลเกิดขึ้นมากมายบนเครือข่าย ข้อมูลบางอย่างที่ถูกสร้างขึ้นแม้ว่าเป็นเรื่องเดียวกัน ค้นหาข้อมูลด้วยชื่อเดียวกัน แต่มีความ [ อ่านต่อ ]

No Image

หน่วยที่ 1 งานบ้าน ป.1

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

งานบ้านเป็นงานดูแลรักษาบริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่อาศัยสมาชิกทุกคนช่วยกันทำงานบ้านด้วยความเต็มใจ ทั้งงานดูแลบ้าน บริเวณบ้านและเครื่องใช้ในบ้าน และงานอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกในครอบครัว
งานบ้านเป็นงานที่มีประโยชน์ต่อบ้านและสมาชิกในครอบครัว ช่วยสร้างนิสัยที่ดีแก่ตนเอง สร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัว เป็นการทำให้ร่างกายได้ออกแรงและเคลื่อนไหว และยังทำให้บ้านสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นเหม็น สัตว์และแมลงต่าง ๆ ไม่มารบกวน การทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเอง ทั้งการจัดเก็บของเล่น ของใช้บนโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของและการหยิบจับและใช้ของใช้ส่วนตัว หากมีวิธีการทำงานอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และเหมาะสมจะทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งของไม่สูญหายหรือเสียหาย ใช้งานได้สะดวก และไม่เกิดโรคติดต่อ

No Image

หน่วยที่ 2 การเขียนโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหา ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานของคอมพิวเตอร์แม้ว่ามนุษย์จะเป็นผู้พัฒนาคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์ต้องทำงาน ตามคำสั่งที่มนุษย์ออกแบบขึ้น แต่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้อง แม่นยำตามโปรแกรมที่เขียนขึ้น   และสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้รวดเร็ว การทำงานของคอมพิวเตอร์จะต้องทำงานตามนตอนวิธีหรืออัลกอริทึมที่มนุษย์ออ [ อ่านต่อ ]

No Image

หน่วยที่ 1 การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 1

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง “การออกแบบวิธีการแก้ปัญหา” แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า ปัญหาแต่ละปัญหามีวิธีการแก้ไขได้หลายวิธี การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนจะช่วยให้แก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้เหตุผล เงื่อนไข หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปัญหานั้น   เพื่อตรวจสอบความสมเหตุสม [ อ่านต่อ ]

No Image

หน่วย 1 งานบ้าน ป.6

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การดูแลรักษาสมบัติภายในบ้าน เป็นวิธีการใช้งานและทำความสะอาดเครื่องเรือน เครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ภายในบ้านอย่างถูกต้อง เหมาะสม โดยใช้ทักษะการจัดการในการทำงาน และทักษะการทำงานร่วมกัน เพื่อยืดอายุการใช้งานของสมบัติภายในบ้าน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องซื้อใหม่ การมีมารยาทในการทำงานกับครอบครัวและผู้อื่นจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีความสุขในการทำงาน

No Image

หน่วย 1 งานบ้าน ป.5

30 พฤษภาคม 2021 ครูออฟ 0

การทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวมีประโยชน์ทั้งต่อบ้านที่เราอยู่อาศัยและสมาชิกในครอบครัว ทำให้บ้านสะอาดเรียบร้อย น่าอยู่อาศัย และสมาชิกทุกคนในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข การจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบ เป็นกระบวนการทำงานบ้านตามลำดับขั้นตอน ซึ่งสามารถสั่งงาน ติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการทำงาน จนได้ผลงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดทั้งเวลา แรงงาน และค่าใช้จ่ายในครอบครัวจิตสำนึกในการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า เป็นความเข้าใจถึงเหตุผลของการประหยัดและมีส่วนร่วมกับผู้อื่นในการรักษา ควบคุม ดูแล หาวิธีการใช้พลังงานและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสมตามความจำเป็น และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด