ธนาคาร

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.2 ป.5/1

ตอนที่ 15.1 บทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร

ส 3.2 ป.5/2

ตอนที่ 15.2 จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 3.2 ป.5/1 อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
ส 3.2 ป.5/2 จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม

Print Friendly, PDF & Email