ธนาคาร

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 3.2 ป.5/1

  • บทบาทหน้าที่ของธนาคารโดยสังเขป
  • ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม
  • การฝากเงิน / การถอนเงิน

ส 3.2 ป.5/2

  • ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ เช่น การเสียดอกเบี้ย การลงทุน การซื้อของอุปโภคเพิ่มขึ้นที่นำไปสู่ความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย เป็นต้น
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 3.2 ป.5/1 อธิบายบทบาทหน้าที่เบื้องต้นของธนาคาร
ส 3.2 ป.5/2 จำแนกผลดีและผลเสียของการกู้ยืม

Print Friendly, PDF & Email