การฝากเงิน การถอนเงิน

1. การฝากเงิน

การฝากเงิน คือ การนำเงินที่เก็บสะสมไปฝากไว้กับธนาคารทำให้เงินไม่สูญหายและได้รับดอกเบี้ยเงินฝากเป็นผลตอบแทน การนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารนั้นผู้ฝากจะต้องเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร โดยธนาคารจะออกสมุดเงินฝากซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการฝากเงิน การถอนเงิน และจำานวนเงินคงเหลือให้กับผู้ฝาก

การฝากเงินมี 3 ประเภท ครอบคลุม (1) เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากเผื่อเรียก (2) เงินฝากประจำ และ (3) เงินฝากกระแสรายวัน

1.1 เงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากเผื่อเรียก เป็นการฝากเงินที่ไม่กำหนดระยะเวลาและจำนวนครั้งในการฝาก-ถอน ผู้ฝากสามารถถอนเงินได้ทุกวันตามความต้องการ และผู้ฝากยังได้รับผลตอบแทนจากการฝากเงินเป็นดอกเบี้ยเงินฝาก

1.2 เงินฝากประจำ เป็นการนำเงินไปฝากตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด การฝากเงินประเภทนี้ ผู้ฝากจะไม่สามารถถอนเงินมาใช้ได้จนกว่าจะครบตามระยะเวลาที่กำาหนดไว้ เช่น 12 เดือน หรือ 24 เดือน การฝากเงินประเภทนี้มีข้อดีคือ ถ้าฝากเงินได้ตามระยะเวลาที่กำาหนดจะได้รับผลตอบแทนที่สูงกว่าการฝากเงินประเภทออมทรัพย์ อีกทั้งเป็นการฝึกให้ผู้ฝากมีวินัยในการออม อย่างไรก็ตามหากเกิดมีความจำเป็นต้องใช้เงินและผู้ฝากถอนเงินก่อนที่จะครบกำหนด ผู้ฝากจะไม่ได้รับผลตอบแทนตามที่ธนาคารกำหนดไว้

1.3 เงินฝากกระแสรายวัน เป็นเงินฝากที่ผู้ฝากสามารถใช้เช็คในการเบิกจ่ายเงินได้ซึ่งช่วยลดปริมาณเงินสดที่ต้องเก็บไว้เพื่อใช้ชำาระค่าสินค้าและบริการต่าง ๆ และโดยทั่วไปมักไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยให้บัญชีเงินฝากประเภทนี้

2. การถอนเงิน

การถอนเงิน คือ การเบิกเงินที่ฝากไว้กับธนาคารออกมาใช้จ่ายการถอนเงินผ่านธนาคารมีขั้นตอน ดังนี้

  1. เตรียมสมุดคู่ฝากและ บัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของบัญชี
  2. ไปธนาคารที่เราฝากเงินไว้สาขาใดก็ได้ เข้าคิวหรือรับบัตรคิว
  3. แจ้งจำนวนเงินที่ต้องการถอน พร้อม มอบสมุดคู่ฝากและ บัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าที่
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ลายมือชื่อเจ้าของบัญชี เปรียบเทียบกับลายมือ ชื่อที่ด้านหลังสมุดคู่ฝาก
  5. เจ้าหน้าที่พิมพ์รายการ ยืนยันบนสมุดคู่ฝาก แล้วมอบสมุดคู่ฝาก พร้อมทั้งเงินสด ตามจำนวนที่ถอน
  6. ตรวจนับจำนวนเงิน พร้อมทั้งตรวจสอบ ยอดเงินในสมุดคู่ฝาก

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email