บทบาทหน้าที่ของธนาคาร

1. ความหมายของธนาคาร

ธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจไทย โดยเป็นตัวกลางที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ทางการเงิน ทำาให้การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจเป็นไปอย่างราบรื่น

2. ประเภทและบทบาทหน้าที่ของธนาคาร

ธนาคารมี 3 ประเภท ครอบคลุม (1) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2) ธนาคารพาณิชย์ และ (3) ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

2.1 ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นธนาคารกลางของประเทศ มีหน้าที่หลักในการควบคุมปริมาณเงินและสินเชื่อของประเทศ ดูแลทุนสำารองระหว่างประเทศ ควบคุมธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่น และจัดพิมพ์ธนบัตรขึ้นใช้ภายในประเทศ

2.2 ธนาคารพาณิชย์

ธนาคารพาณิชย์ เป็นธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจด้านการเงินเกี่ยวกับการรับฝาก-ถอนเงิน และให้กู้ยืมเงินกับบุคคลหรือหน่วยธุรกิจนอกจากนั้นยังให้บริการอื่น ๆ เช่น บริการโอนเงินภายในประเทศและระหว่างประเทศ บริการรับชำระค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ

2.3 ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ

ธนาคารที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ เป็นธนาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง เช่น ธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมของประชาชน รับฝากเงินจากประชาชนทั่วไป ให้ประชาชนทั่วไปกู้ยืมเงินและให้รัฐบาลกู้ยืมเงินไปใช้ในการพัฒนาประเทศ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยให้ประชาชนกู้ยืมเงินเพื่อนำาไปซื้อที่ดิน หรือที่อยู่อาศัย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการเงินเพื่อส่งเสริมอาชีพการเกษตร

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email