ดอกเบี้ยเงินฝาก และดอกเบี้ยกู้ยืม

1. ดอกเบี้ยเงินฝาก

ดอกเบี้ยเงินฝาก เป็นผลตอบแทนที่ได้จากการนำเงินไปฝากไว้กับธนาคารโดยธนาคารจะนำเงินที่ได้รับฝากนั้นไปลงทุนหาผลประโยชน์ เช่น ให้บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ มากู้ยืมไปใช้

2. ดอกเบี้ยกู้ยืม

ดอกเบี้ยกู้ยืม เกิดขึ้นจากการที่ธนาคารนำเงินที่รับฝากไปให้บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ กู้ยืม โดยผู้กู้ยืมจะต้องจ่ายดอกเบี้ยกู้ยืมให้แก่ธนาคาร

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก รายได้ของธนาคารส่วนใหญ่จึงมาจากผลต่างระหว่างดอกเบี้ยที่ได้จากผู้กู้ยืม และดอกเบี้ยที่จ่ายให้กับผู้ฝากเงิน

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email