ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินทั้งนอกระบบและในระบบที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ

1. ความหมายของการกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงิน หมายถึง สัญญาที่บุคคลหนึ่ง เรียกว่า ผู้กู้ได้ขอยืมเงินจำนวนหนึ่งจากบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกว่า ผู้ให้กู้ และผู้กู้ตกลงจะคืนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ตกลงกันไว้ การกู้ยืมเงินจะมีผลก็ต่อเมื่อผู้ให้กู้ส่งมอบเงินให้กับผู้กู้แล้ว

การกู้ยืมเงินก่อให้เกิดการหนี้สินผู้กู้จะต้องบริหารจัดการหนี้สินของตนเองตามที่ผู้ยืมมา

2. ลักษณะของการกู้ยืมเงิน

การกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินทุนต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ครอบคลุม (1) การกู้ยืมเงินนอกระบบ และ (2) การกู้ยืมเงินในระบบ

2.1 การกู้ยืมเงินนอกระบบ หมายถึง การกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน เช่น การกู้ยืมเงินจากญาติพี่น้อง เพื่อน นายทุน การกู้ยืมเงินนอกระบบสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว โดยผู้กู้อาจไม่ต้องมีสินทรัพย์ใด ๆ มาค้ำประกัน หรือใช้เพียงบุคคลเป็นผู้ค้ำประกันเท่านั้นอย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วผู้กู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบ จะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ให้กู้ในอัตราที่สูงกว่าการกู้ยืมเงินในระบบ การกู้ยืมเงินนอกระบบอาจก่อให้เกิดปัญหาหนี้สิน และปัญหาทางสังคมตามมา ในกรณีที่ผู้กู้ไม่สามารถใช้คืนเงินกู้และดอกเบี้ยที่มีอัตราค่อนข้างสูงได้

ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินนอกระบบ

ผลดีของการกู้ยืมเงินนอกระบบผลเสียของการกู้ยืมเงินนอกระบบ
1 ผู้กู้สามารถกู้เงินได้ง่ายกว่า1 เสียดอกเบี้ยในอัตราสูงกว่า
2 ช่วยให้ผู้มีรายได้น้อยมีโอกาสนำเงินไปซื้อสินค้าและบริการ2 การกู้เงินไม่มีหลักฐานแน่นอน ผู้กู้อาจถูกเจ้าหนี้เอาเปรียบได้ง่าย หรือผู้ให้กู้อาจถูกผู้กู้โกงโดยไม่จ่ายหนี้
3 เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ ใช้จ่ายเงินเกินฐานะของตนเอง

2.2 การกู้ยืมเงินในระบบ หมายถึง การกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินประเภทต่าง ๆ เช่น ธนาคารพาณิชย์ การกู้เงินจากสถาบันการเงินจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีระเบียบกฎเกณฑ์ที่แน่นอนโดยผู้กู้ต้องมีสินทรัพย์มาค้ำประกันการกู้ยืมเงินในระบบจึงก่อให้เกิดประโยชน์และความยุติธรรมแก่ทั้งผู้กู้ยืมและผู้ให้กู้ยืม

ผลดีและผลเสียของการกู้ยืมเงินในระบบ

ผลดีของการกู้ยืมเงินในระบบผลเสียของการกู้ยืมเงินในระบบ
1 ช่วยให้บุคคลสามารถบริโภคสินค้าและบริการได้ตามความต้องการ1 ถ้าผู้กู้ไม่สามารถจ่ายเงินได้ทุกงวดตามสัญญาที่ตกลง อาจทำให้ถูกฟ้องร้องทางกฎหมาย
2 ทำให้ธุรกิจมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 2 ถ้าผู้กู้ไม่มีรายได้ที่แน่นอน อาจทำาให้ไม่สามารถหาเงินมาชำาระหนี้ได้ตามกำาหนด ทำให้เกิดปัญหาหนี้สิน
3 ทำให้การซื้อขายสินค้าและบริการมีความคล่องตัว3 การกู้เงินในปริมาณที่มากเกินไป เป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ฟุ่มเฟือย
4 ทำให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มมากขึ้น

การกู้ยืมเงินควรพิจารณาให้รอบคอบ หากเป็นการกู้ยืมเพื่อนำไปลงทุนทำาธุรกิจ หรือนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ก็เป็นการกู้ยืมเงินที่มีเหตุผลมากกว่าการกู้ยืมเงินไปเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคที่ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากโดยทั่วไปการลงทุนย่อมก่อให้เกิดผลตอบแทน เช่น กำไร ดังนั้น ส่วนใหญ่แล้วผู้กู้ยืมเงินเพื่อนำไปใช้ในการลงทุนจึงมีความสามารถที่จะจ่ายคืนเงินกู้และชำระดอกเบี้ยคืนได้ อีกทั้งยังเป็นการลงทุนที่ช่วยสร้างรายได้ให้กับครอบครัวมากขึ้น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email