3 มีนาคม 2021

วิชาทัศนศิลป์ ป.6

ภาคเรียนที่ 2

หน่วยที่2 งานทัศนศิลป์แสนสนุก

บทที่1 ภาพวาดเหมือนจริง

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. านทัศนศิลป์ทั้ง2มิติ และ3มิติ
 2. การวาดภาพเหมือนจริง

กิจกรรม

ตอบคำถามใน google form 10 คะแนน

วาดภาพที่ระบุแสงและเงา 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่2 งานปั้นแสนสนุก

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. พื้นฐานงานปั้น
 2. สร้างสรรค์งานปั้น

กิจกรรม หน่วยที่ 2 บทที่ 2 มี 7 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่ 3 งานศิลป์กับการสร้างสรรค์ผลงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. การออกแบบแผนภาพและแผนผัง
 2. การออกแบบภาพประกอบ

กิจกรรม หน่วยที่ 2 บทที่ 3 มี 3 ข้อ 15 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

หน่วยที่3 งานทัศนศิลป์กับชีวิต

บทที่ 1 งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. งานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม
 2. คลิปการสอนบน youtube

กิจกรรม หน่วยที่ 3 บทที่ 1 มี 3 ข้อ 10 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

บทที่2 งานทัศนศิลป์ในศาสนาและวัฒนธรรม

แบบทดสอบก่อนเรียน

 1. อิทธิพลทางศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์
 2. อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์
 3. คลิปการสอน บน youtube

กิจกรรม หน่วยที่ 3 บทที่ 2 มี 8 ข้อ 20 คะแนน

แบบทดสอบหลังเรียน

แนวข้อสอบปลายภาคเรียน 30 คะแนน

ขึ้นหน้าบน