3 มีนาคม 2021

วิทยาการคำนวณ ป.3

โครงสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ป.3

กิจกรรมการเรียนการสอน / ใบงาน

แบบทดสอบก่อนเรียน

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

เนื้อหา หน่วยที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
การแสดงอัลกอริทึม

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 1 เรื่อง อัลกอริทึมกับการแก้ปัญหา

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

เนื้อหา หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เนื้อหา หน่วยที่ 3 อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อินเทอร์เน็ต
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 3 เรื่อง อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

เนื้อหา หน่วยที่ 4 เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

การรวบรวมและประมวลผลข้อมูล
การนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 4 เรื่อง การรวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์

เนื้อหา หน่วยที่ 5 การใช้งานซอฟต์แวร์

ซอฟต์แวร์เบื้องต้น

แบบทดสอบหลังเรียน หน่วยที่ 5 เรื่อง การใช้งานซอฟต์แวร์

แบบทดสอบปลายภาคเรียน

ขึ้นหน้าบน