การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน หรือโฟลชาร์ต

การแสดงอัลกอริทึมด้วยผังงาน หรือโฟลชาร์ต

จากในหน้าสื่อเรียนหน้าที่12 จะเห็นได้ว่า รูปสัญลักษณ์ที่ 1 จะมีความหมายอยู่ 2 อย่างคือ เริ่มต้นและสิ้นสุด เพราะฉะนั้นในการเขียนโครงสร้างการทำงานจะมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเสมอ

ขึ้นหน้าบน