การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันอย่างปลอดภัย

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 4.1 อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์

ตอนที่ 4.2 การกำหนดสิทธิ์การใช้งาน

ตอนที่ 4.3 รหัสผ่าน

ตอนที่ 4.4 การติดตั้งซอฟต์แวร์

ตอนที่ 4.5 การตรวจสอบและป้องกันมัลแวร์

กิจกรรม

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email