หน่วยที่ 4 Script Sprite Stage

แบบทดสอบก่อนเรียน

1. สคริปต์ (Script)
2. ตัวละคร (Sprite)
3. เวที (Stage)

แบบทดสอบหลังเรียน
คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email