เทคโนโลยี 2 ป.5

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างลําดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เขียนโปรแกรมสั่งให้ตัวละครย้ายตําแหน่ง ย่อ ขยายขนาด เปลี่ยนรูปร่าง สามารถบอกชื่อเครื่องมือและวิธีใช้งานโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง ใช้เครื่องมือในการเขียนโปรแกรมได้อย่างถูกวิธี มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงาน และสามารถนำความรู้และทักษะมาสร้างชิ้นงานจากจินตนาการด้วยความรับผิดชอบ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถใช้งานอุปกรณ์เทคโนโลยีเบื้องต้น ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ตามวัตถุประสงค์ ดูแลรักษาอุปกรณ์ การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเหมาะสม

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

  1. อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรม Scratch ได้
  2. บอกวิธีใช้งานของบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง
  3. อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้
  4. ใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้ไฟล์ได้
  5. ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม

โครงสร้างรายวิชา

หน่วยสาระการเรียนรู้ผลการเรียนรู้เวลาคะแนน
1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch1. โปรแกรม Scratch เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ที่มีคำสั่งสำหรับสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่าง ๆ
2. โปรแกรม Scratch สามารถใช้งานได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และ แบบออฟไลน์ (Offline)
อธิบายเกี่ยวกับการใช้งาน และประโยชน์ของโปรแกรม Scratch ได้210
2 หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น1.การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
2.การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ
3.การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไข
4.การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไข
อธิบายหลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้220
3 การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project)1.ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Scratch
2.วิธีการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์
ใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project) ได้220
4 Script Sprite Stage1. สคริปต์ (Script) คือชุดคำสั่งสำหรับตัวละครหรือเวที เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์
ที่ต้องการ
2. ตัวละคร (Sprite) คือสิ่งที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้แสดงบทบาทหน้าที่บนเวที ตามวัตถุประสงค์ที่ได้ออกแบบไว้
3.  เวที (Stage) มีภาพฉากหลัง (Background) ที่สามารถเปลี่ยนได้ มีขอบเขตที่แน่นอน
ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการได้อย่างเหมาะสม410
5 การใช้งานบล็อกคำสั่งการใช้งานกลุ่มบล็อกคำสั่ง ในโปรแกรม Scratch
ประกอบด้วย
กลุ่มบล็อก Event
กลุ่มบล็อก Motion
กลุ่มบล็อก Looks
กลุ่มบล็อก Sound
กลุ่มบล็อก Control
กลุ่มบล็อก Operators
กลุ่มบล็อก Sensing
กลุ่มบล็อก Variable
บอกวิธีใช้งานของบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง920
สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1120
6 ส่วนขยาย (Extension)ส่วนขยาย (Extension) คือกลุ่มบล็อกคำสั่ง ที่เพิ่มเติมขึ้นมา นอกเหนือจากกลุ่มบล็อกคำสั่งหลักบอกวิธีใช้งานของบล็อกคำสั่งในโปรแกรม Scratch ได้อย่างถูกต้อง410
7 Make a chase gameการเขียนสคริปต์สั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงาน ตาม Tutorialsใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ
ได้อย่างเหมาะสม
420
8 Project 1. อัลกอริทึม (Algorithm) คือ แนวคิดอย่างมีเหตุผลที่ใช้ในการอธิบายวิธีการอย่างเป็นขั้นตอน
2. การออกแบบโปรแกรม (Design Program) คือ การแสดงลำดับของการทำงานของโปรแกรม
3. การเขียนโปรแกรม
(Program Coding) คือการนำผังงานมาที่ได้ออกแบบไว้ มาเขียนสคริปต์ โดยใช้บล็อกคำสั่ง ในโปรแกรม Scratch เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ถูกต้อง
4. การนำเสนอโปรแกรม (Program Present) คือ
การนำเสนอเพื่อช่วยให้ผู้ใช้โปรแกรมเข้าใจวัตถุประสงค์ ข้อมูลที่จะต้องใช้กับโปรแกรม
ใช้ความรู้และทักษะการใช้งานโปรแกรม Scratch ในการสร้างชิ้นงานตามจินตนาการ
ได้อย่างเหมาะสม
850
สอบปลายภาคภาคเรียนที่ 2120

แผนการจัดกิจกรรม

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ชื่อแผนการจัดการเรียนรู้ ใบงาน วันที่จัดกิจกรรม
1รู้จักกับโปรแกรม Scratchใบงานที่ 1
2การเข้าใช้งานโปรแกรม Scratch
3การทำงานของโปรแกรมแบบวนซ้ำ (Loop)ใบงานที่ 2
4การทำงานของโปรแกรมแบบเลือกทำตามเงื่อนไข (Decision)ใบงานที่ 3
5ส่วนประกอบพื้นฐานของโปรแกรม Scratchใบงานที่ 4
6การสร้าง จัดเก็บ และเรียกใช้โปรเจ็กต์ (Project)
7สคริปต์ (Script)ใบงานที่ 5
8Sprite & Stage
9Event & Motionใบงานที่ 6
10Looks & Sound
11Control & Operatorsใบงานที่ 7-8
12Sensing & Variable
13ส่วนขยาย (Extension)ใบงานที่ 9
14micro:bit Extension
15Tutorials
16สร้างเกมไล่ล่า
17อัลกอริทึม (Algorithm)ใบงานที่ 10
18ออกแบบโปรแกรม (Design  Program)ใบงานที่ 11
19เขียนโปรแกรม  (Program Coding)ใบงานที่ 12
20นำเสนอโปรแกรม (Program Present)ใบงานที่ 13
Print Friendly, PDF & Email