สคริปต์ (Script)

สคริปต์ (Script) คือ ชุดคำสั่งสำหรับตัวละครหรือเวที เพื่อสั่งให้ตัวละครหรือเวทีทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ โดยการเลือกสคริปต์จากกลุ่มบล็อก ซึ่งแบ่งเป็น 9 กลุ่มดังนี้

1. Motion : เคลื่อนไหว : กลุ่มการเคลื่อนไหว เช่น เคลื่อนที่ไปข้างหน้า การสั่งหมุน

2. Looks : รูปลักษณ์ : กลุ่มการแสดงของตัวละคร เช่น พูด คิดเ เปลี่ยนขนาด

3. Sound : เสียง : กลุ่มแสดงเสียง เช่น คำสั่งเล่นเสียง เปลี่ยนเสียง

4. Events : เหตุการณ์ : กลุ่มเหตุการณ์เพื่อสร้างเงื่อนไข เช่น คำสั่งเมื่อคลิก

5. Control :  ควบคุม : กลุ่มควบคุม เช่น การวนซ้ำ การตรวจสอบเงื่อนไข

6. Sensing : การรับรู้ : กลุ่มการรับรู้ เช่น การสัมผัส คลิกเมาส์ จับเวลา

7. Operators : ตัวดำเนินการ : กลุ่มตัวดำเนินการ เช่น การบวก มากกว่า น้อยกว่า และ หรือ

8. Variables : ตัวแปร : กลุ่มตัวแปร เช่น สร้างค่าตัวแปร ตั้งค่า เปลี่ยนแปลง การแสดง

9. My Block : บล็อกของฉัน : กลุ่มการสร้างบล็อกด้วยตนเอง

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email