เศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 13.1 แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 3.1 ป.5/2 ประยุกต์ใช้แนวคิดของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน

Print Friendly, PDF & Email