การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในครอบครัว โรงเรียน และชุมชน ซึ่งจะนำเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพียง 3 ส่วน ครอบคลุม (1) การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว (2) การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน และ (3) การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

1. การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว

การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว ครูได้รวบรวมวิธีการประยุกต์การใช้แนวคิดไว้ 4 วิธี ได้แก่

1) ใช้พื้นที่ว่างภายในบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา เพื่อไว้บริโภคภายในครอบครัว เป็นการลดค่าใช้จ่าย ในครอบครัว และเมื่อมีปริมาณมากก็สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ ครอบครัว

2) เน้นความพออยู่ พอกิน พอใช้ ไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีความขยัน และรู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างเหมาะสม โดยจัดทำาบัญชีครัวเรือน

3) ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และให้เกิดประโยชน์มากที่สุด เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน ไม่เปิดน้ำทิ้งไว้ นำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วมาดัดแปลงเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่

4) ประกอบอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ใช้สติปัญญาและ มีความรอบคอบในการดำเนินชีวิต

การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในครอบครัว

2. การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน

โรงเรียนเป็นสังคมที่คนจากหลากหลายครอบครัวมาอยู่รวมกันดังนั้น นักเรียนต้องมีความยับยั้งชั่งใจ ไม่ทำสิ่งใด ๆ ตามใจตนเอง หรือสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น รู้จักความพอประมาณในการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนและควรคำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของผู้อื่นด้วย เช่น เมื่อนักเรียนยืมหนังสือจากห้องสมุด ควรรักษา ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่ให้ชำรุดเสียหาย เนื่องจาก หนังสือดังกล่าวไม่ใช่ของส่วนตัวของนักเรียน และไม่ควรนำมาเป็นของตนเอง ซึ่งจะทำให้นักเรียน คนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้อ่าน เป็นการสร้างความ เดือดร้อนให้โรงเรียนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหนังสือมาใหม่ รวมทั้งนักเรียนคนอื่นที่ต้องการใช้หนังสือเล่มนั้นก็ได้รับความเดือดร้อน เพราะไม่มีหนังสืออ่าน

ในกรณีที่นักเรียนเปิดไฟ เปิดพัดลมในห้องเรียน เมื่อเลิกใช้งานแล้วควรปิดไฟและพัดลมทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนประหยัดค่าไฟฟ้า และช่วยลดความสึกหรอของเครื่องใช้ดังกล่าว ทำาให้มีอายุการใช้งานนานขึ้น โดยโรงเรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อหามาใหม่โดยไม่จำเป็น

3. การประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชน มีเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่จำกัดได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้จากการที่แต่ละชุมชนต่างใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนสร้างสรรค์และผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกจำาหน่าย ทำให้ชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email