ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน

แต่ละชุมชนมีการผลิตสินค้าและบริการโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนและใช้ภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาของคนในชุมชนผลิตสินค้าและบริการที่สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้

ตัวอย่างการผลิตสินค้าและบริการในชุมชน

ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว บ้านควนขนุน จังหวัดพัทลุง

กลุ่มผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวบ้านควนขนุน ได้มีการนำกะลามะพร้าว ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่นมาทำเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ เครื่องประดับที่มี รูปลักษณ์ทันสมัย สวยงาม สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ และสร้างรายได้ ให้กับชุมชน

ชุมชนท่องเที่ยวบ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่

บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในหุบเขาของอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ ลำาธาร น้ำตก และสัตว์ป่า นักท่องเที่ยวสามารถสำารวจธรรมชาติหรือเยี่ยมชมและศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้ บ้านแม่กำปอง มีสินค้าท้องถิ่น เช่น กาแฟอาราบิกา หมอนสมุนไพร ใบชา จำหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยว และมีที่พักโฮมสเตย์ที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยคนในชุมชนเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การปลูกต้นไม้ทำแนวกันไฟ การป้องกัน ไม่ให้มีการลักลอบตัดไม้ การให้บริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนแม่กำปอง แสดงให้เห็นถึงการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินงาน

จะเห็นได้ว่า การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในระดับครอบครัวและชุมชน เป็นการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตเพราะการดำเนินการต่าง ๆ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วยให้มีการนำทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่ในชุมชนและในประเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม เป็นการประหยัดรายจ่ายของประเทศในการสั่งซื้อสินค้าหรือทรัพยากรจากต่างประเทศ อีกทั้งประชาชนในประเทศก็ควรหันมาบริโภคสินค้าที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศ ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email