ภูมิลักษณ์และภูมิสังคมของภูมิภาคต่าง ๆ

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 5.1 ป.5/1

  • ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน

ส 5.1 ป.5/2

  • ลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สําคัญในภูมิภาคของตน

ส 5.2 ป.5/2

  • อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดําเนินชีวิตในภูมิภาคของตน
แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 5.1 ป.5/1 สืบค้นและอธิบายข้อมูลลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตนด้วยแผนที่และรูปถ่าย
ส 5.1 ป.5/2 อธิบายลักษณะทางกายภาพที่ส่งผลต่อแหล่งทรัพยากรและสถานที่สำคัญในภูมิภาคของตน
ส 5.2 ป.5/2 วิเคราะห์อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดำเนินชีวิตในภูมิภาคของตน

Print Friendly, PDF & Email