สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่ก่อให้เกิดวิถีการดําเนินชีวิต

ภาคเหนือ ประกอบด้วย 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา แพร่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน น่าน และอุตรดิตถ์ มีเนื้อที่ 93,711 ตารางกิโลเมตร

1. วิถีการดำเนินชีวิต

วิถีการดำเนินชีวิต ประชากรส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณแอ่งที่ราบ มีวิถีชีวิตผูกพันกับธรรมชาติ ชาวเขา ที่อาศัยอยู่บนที่สูง ตามสันเขา ยังมีความเชื่อและศรัทธา ในระบบธรรมชาติ จึงมีประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติ เช่น การบูชาเจ้าป่าเจ้าเขา การเลี้ยงผีปู่ย่า การบวชป่า ส่วนประชากรที่อยู่ในพื้นที่ราบ เรียกว่า คนเมืองมีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชาวล้านนา ที่สืบทอดต่อกันมา จนเป็นเอกลักษณ์ ทั้งในด้านการแต่งกาย การรับประทานอาหาร การประกอบอาชีพ และเนื่องจากมีภูมิประเทศ เป็นภูเขาจึงมีการเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันได และมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ แบบเหมืองฝาย เพื่อจัดสรรน้ำให้เกษตรกรได้ใช้กันอย่างทั่วถึง ด้านการแต่งกาย ชาวเหนือบางส่วนยังคงทอผ้าฝ้าย ผ้าไหมใช้เอง และผลิตเป็นสินค้าออกจำหน่าย

2. กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญในด้านต่าง ๆ มีดังนี้

2.1 เกษตรกรรม เป็นเศรษฐกิจหลักของภาคเหนือ เนื่องจากลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงสลับกับแอ่งที่ราบระหว่างภูเขา เป็นแหล่งกำเนิดของต้นน้ำลำธาร และมีดินที่อุดมสมบูรณ์ตามไหล่เขา มีการเพาะปลูกพืชแบบขั้นบันได พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น ข้าว ถั่วเหลือง กระเทียม ชา ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย ผักและผลไม้เมืองหนาว ไม้ดอกและไม้ประดับฃ

2.2 อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ทรัพยากรในพื้นที่ในการผลิต เช่น อุตสาหกรรมเครื่องเรือนจากไม้อุตสาหกรรมเซรามิก นอกจากนี้ยังมีการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ตามการเจริญเติบโตของตลาดโลก

2.3 การค้าและบริการ ที่ตั้งของภาคเหนืออยู่ติดชายแดน จึงมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการค้าและการบริการกับประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและมีโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกับประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาค ทำให้เกิดธุรกิจการค้าชายแดน ด่านการค้าที่สำคัญ เช่น ด่านแม่สาย ด่านเชียงของ-ห้วยทราย จังหวัดเชียงราย ด่านห้วยโกร๋น จังหวัดน่าน นอกจากนี้ยังมีบริการการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของภูมิภาคเนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email