ลักษณะทางกายภาพในภูมิภาคของตน

การแบ่งภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทยแบ่งเป็น 6 ภูมิภาค ครอบคลุม (1) ภาคเหนือ (2) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (3) ภาคกลาง (4) ภาคตะวันออก (5) ภาคตะวันตก และ (6) ภาคใต้

ปัจจัยสำคัญที่ใช้ในการแบ่ง คือ ลักษณะของภูมิประเทศ และภูมิอากาศ

ภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย

1. ภูมิลักษณ์ของภูมิภาคต่าง ๆ

1.1 ภาคเหนือ มีลักษณะเป็น ทิวเขา หุบเขา อากาศเย็น เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร อุทยาน ป่าไม้

1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีลักษณะเป็น แผ่นดินหินทราย ภูเขายอดราบ ที่ราบสูง โคก เนินอากาศแล้ง ดินแห้ง ป่าเต็งรัง

1.3 ภาคกลาง เป็นออกเป็น 2 ส่วน ครอบคลุม (1) ภาคกลางตอนบน และ (2) ภาคกลางตอนล่าง

ภาคกลางตอนบน มีลักษณะเป็น ที่ลาด ที่ดอนล้อมที่ราบมากแหล่งน้ำมัน

ภาคกลางตอนล่าง มีลักษณะเป็น ที่ราบ ที่ลุ่ม ทุ่งนาน้ำท่าสมบูรณ์

1.4 ภาคตะวันออก มีลักษณะเป็น ภูเขา ที่ดอนลอนลาด ชายฝั่งอุตสาหกรรมแห้งแล้งด้านตะวันตก ชุ่มชื้นด้านตะวันออก

1.5 ภาคตะวันตก มีลักษณะเป็น ทิวเขาเขตตะวันตก ลาดเทตะวันออกจรดชายฝั่ง เขตเงาฝน อุดมพืชไร่มากมายพืชสวน

1.6 ภาคใต้ มีลักษณะเป็น คาบสมุทรสองทะเล สูงตอนกลางลาดสู่ชายฝั่ง พร้อมพรั่งปากน้ำฝนแปด แดดสี่ เขียวขจีพืชพรรณ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email