ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบก่อนเรียน

ตอนที่ 9.1 ข้อมูลข่าวสารในชีวิตประจำวัน

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด

ส 2.1 ป.6/5       ติดตามข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารในการเรียนรู้ได้เหมาะสม

Print Friendly, PDF & Email