ประโยชน์จากการติดตามข้อมูลข่าวสาร

การติดตามข้อมูลข่าวสารก่อให้เกิดประโยชน์ ดังนี้


  1. เพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า เช่น การฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากสื่อต่าง ๆ ทำให้ทราบสภาพอากาศว่าเป็นอย่างไร เพื่อจะได้เตรียมป้องกันได้โดยเฉพาะในกรณีที่อาจมีเหตุการณ์รุนแรง เช่น ฝนตกหนัก น้ำท่วม
  2. เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง บุคคลสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับมาจากสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ต มาพัฒนาความรู้และความสามารถของตนให้เพิ่มมากขึ้น
  3. เพื่อการดำรงชีวิต การติดตามข้อมูลข่าวสารจะทำให้บุคคลเตรียมตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ประจำวันได้ เช่น ราคาน้ำมันที่เปลี่ยนแปลงไป จะทำให้บุคคลได้เตรียมตัวรับมือกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จะมีราคาแพงขึ้น
  4. เพื่อการศึกษาค้นคว้าสิ่งใหม่ การคิดค้นนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลข่าวสารที่ต่อเนื่องกันมาจากในอดีต เช่น การประดิษฐ์รถยนต์ประหยัดพลังงาน เกิดขึ้นจากการติดตามข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม ราคาน้ำมันและปริมาณน้ำมันที่คาดว่าจะเหลืออยู่ในโลก
  5. เพื่อการวางแผนพัฒนา เช่น จำนวนประชากรที่เปลี่ยนแปลงไปจะเป็นประโยชน์สำหรับการวางแผนด้านสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
การฟังรายงานข่าวพยากรณ์อากาศช่วยให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email