9.1.3 การเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสารที่ถ่ายทอดหรือนำเสนอมาจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย และมีวิธีการนำเสนอที่หลากหลายสิ่งสำคัญที่ควรนำมาพิจารณาในการเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสาร มีดังนี้

  1. ความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับและนำาไปใช้ต้องเป็นจริง ไม่บิดเบือน โดยเลือกรับข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และตรวจสอบจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แห่ง
  2. ความทันสมัย ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับและนำไปใช้ควรเป็นข้อมูลที่ ทันสมัยหรือมีการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับเวลาที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสม่ำเสมอ
  3. ความชัดเจน ไม่ควรเลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารที่คลุมเครือ หรือไม่แน่นอน
  4. ความเหมาะสม ข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับและนำไปใช้ควรเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย
  5. จริยธรรมข้อมูลข่าวสารที่เลือกรับและนำาไปใช้ควรเป็นข้อมูลข่าวสาร ที่ถูกต้องดีงาม ไม่ขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามหรือไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของสังคม ไม่เลือกรับและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ลามก อนาจารหรือไม่สุภาพ

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email