9.1.1 ข้อมูลข่าวสาร

ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องของบุคคล สัตว์ สิ่งของ สถานที่ โดยได้จัดทำไว้ในรูปแบบของเอกสาร หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย การบันทึกภาพหรือเสียงหรือการบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์

ข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตของคนในยุคปัจจุบัน เพราะทำให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทำให้เป็นคนทันต่อเหตุการณ์และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้

แหล่งข้อมูลข่าวสาร หมายถึง สถานที่หรือสิ่งที่สามารถให้ข้อมูลที่เราต้องการเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการทำางานและกิจกรรมอื่นๆ

แหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งข่าว รายการบันเทิง และโฆษณาจะถ่ายทอดข้อมูลแตกต่างกัน เช่น หนังสือพิมพ์ให้ข้อมูลผ่านภาพและตัวอักษร โทรทัศน์และสื่ออินเทอร์เน็ตจะให้ข้อมูลที่เป็นทั้งภาพและเสียง วิทยุจะให้ข้อมูลที่เป็นเสียงเพียงอย่างเดียว

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email