8.2.1 ประโยชน์ของการปฏิบัติตนตามกฎหมาย

กฎหมายเป็นข้อบังคับที่ทุกคนในสังคมต้องปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และทำาให้สังคมเกิดความสงบสุข การปฏิบัติตนตามกฎหมายจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคม

กิจกรรม

คลิกเรื่องต่อไป
Print Friendly, PDF & Email