สิทธิของเด็ก

แบบทดสอบก่อนเรียน

ส 2.1 ป.4/3 

ตอนที่ 9.1 สิทธิพื้นฐานของเด็ก

แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวชี้วัด
            ส 2.1 ป.4/3                    วิเคราะห์สิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนพึงได้รับตามกฎหมาย

Print Friendly, PDF & Email